Privacy Policy

Privacy statement

grotezwitsersesennenhond.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

grotezwitsersesennenhond.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij
verwerken:

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of door ons geleverde dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er geggevens over kinderen verzameld kunnen worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@grotezwitsersesennenhond.nl, dan verwijderen wij deze gegevens van onze servers. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

grotezwitsersesennenhond.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het optimaliseren van de website voor iedere bezoeker.

Geautomatiseerde besluitvorming

grotezwitsersesennenhond.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van grotezwitsersesennenhond.nl) tussen zit. grotezwitsersesennenhond.nl gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

– Matamo 2

grotezwitsersesennenhond.nl slaat persoonsgegevens en andere vertrouwelijke informatie van klanten op op een beveiligde serveromgeving. Deze serveromgeving is voorzien van tweefactorauthenticatie en maakt gebruik van SSL en SFTP. Hierdoor worden klantgegevens veilig en zorgzaam bewaard. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

grotezwitsersesennenhond.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens verzameld worden. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

– Websitedata > 1 maand na bezoek

Delen van persoonsgegevens met derden

grotezwitsersesennenhond.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

grotezwitsersesennenhond.nl gebruikt alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en
onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Jesse Warmerdam webdesign en -development en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@grotezwitsersesennenhond.nl. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. 

grotezwitsersesennenhond.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

grotezwitsersesennenhond.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via info@grotezwitsersesennenhond.nl. grotezwitsersesennenhond.nl heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens goed te beveiligen:

– Tweefactorauthenticatie voor inloggen op onze serveromgeving
– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall
– TLS (voorheen SSL). Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk. Mails van grotezwitsersesennenhond.nl komen altijd van het @grotezwitsersesennenhond.nl-domein. 
– DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
-DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (grotezwitsersesennenhond.nl) naar het gekoppelde IP-adres; het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je wordt omgeleid naar een vals IP-adres.